ບັນນານຸກົມ

  1. Anabolic Therapy in Modern Medicine, William N Taylor MD, ຫນ້າ 75-120
  2. ຢາ, ນັກກິລາ, ແລະການປະຕິບັດງານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ແກ້ໄຂໂດຍ John A. Thomas, Page 27-30
  3. Osteoporosis: Pathogenesis ແລະການຄຸ້ມຄອງ, ດັດແກ້ໂດຍ RM Francis, ຫນ້າ 101 -130