ເອກະສານ

  1. Stan, KB, Douglas, SM, Applied Pharmacology, Endocrinology, 2011
  2. Basaria, S. , Nguyen, T. , Rosenson, RS, Dobs, AS, ຜົນກະທົບຂອງການຄວບຄຸມ Methyl Testosterone ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ Plasma ໃນແມ່ຍິງ postmenopausal, PubMed Articles, Online, 2002
  3. Rogerio, AL, Menopause ແລະອາຍຸ, Yen & Jaffe's Endocrinology ການແຜ່ກະຈາຍ (Seventh Edition), 2014
  4. Christopher, JL, Meg, EB, Ann, SC, ຜົນກະທົບຂອງ 17-methyltestosterone, Methandrostenolone, ແລະ Nandrolone Decanoate ກ່ຽວກັບຫນູ ratchet Cycle, Physiology and Behavior, 1997
  5. William, Llewellyn, Nutrition Molecular, Anabolics,2009
  6. Kickman, AT, Pharmacology of Anabolic Steroids, British Journal of Pharmacology, PMC 2439524, Online, 2018